top bottom Vzorkovnik fariebVelkostna tabulkaKatalog

Chránená dielňa

Dunatex - pracovné a ochranné odevyChránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008 zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1. Zákona o zamestnanosti č.139/2008.

Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila, alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1. Zákona o zamestnanosti č.139/2008. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1. Zákona o zamestnanosti č.139/2008. Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (úradu verejného zdravotníctva.

Z celkového počtu výrobných pracovníkov spoločnosť Dunatex toho času v chránenej dielni zamestnáva 25 zamestnancov, z toho 13 pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou.

Veková štruktúra pracovníkov v CHD Veková štruktúra pracovníkov v CHD so ZPS
Dunatex - pracovné a ochranné odevy

Dunatex - pracovné a ochranné odevy

Podľa skúseností je získať pracovnú silu so ZPS ťažké. Buď nezodpovedajú kritériám a.s., teda nie sú šičky, alebo nie sú ochotné vstúpiť do pracovného procesu. Musíme skonštatovať, že vo väčšine prípadov prekážkou nie je ich zdravotný stav, ale ich nízky záujem o ponúkanú pracovnú pozíciu.

Povinnosti zamestnávateľa podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti