top bottom Vzorkovnik fariebVelkostna tabulkaKatalog

Náhradné plnenie

Podľa Zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. Celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok.

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva zdravotne postihnutých občanov (nemá vhodné pracovné miesto a pod.), je povinný zaplatiť odvod ÚPSVaR vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce, vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť plní (odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím pre rok 2012 je 931 EUR). Pre rok 2012 je celková cena práce 1034,27 EUR.

Povinný podiel zamestnávania zdravotne postihnutých občanov môže zamestnávateľ dodržať náhradným plnením, t.j. zadaním zákazky chránenej dielni alebo chránenému pracovisku. Podľa Zákona č. 330/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti, je potrebné pre náhradu jedného občana so zdravotným postihnutím, zadať chránenej dielni alebo chránenému pracovisku zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní (hodnota zákazky pre náhradné plnenie pre rok 2012 je 827 EUR). Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom DPH, započítava do ceny zákazky aj DPH.