top bottom Vzorkovnik fariebVelkostna tabulkaKatalog

Spolupráca – Dunatex a ÚPSVaR

V tomto smere máme oporu a pochopenie pracovníkov ÚP, čo sa týka sprostredkovania uchádzačov o voľné pracovné miesto. Dúfame, že táto spolupráca bude aj naďalej úspešná a efektívna v prospech všetkých zainteresovaných strán.

Jednou z hlavných priorít našej spoločnosti je hľadať riešenia na ponuku práce pre ľudí so ZPS, aby sme ich mohli v budúcnosti zapojiť do pracovného procesu a tým ich začleniť do spoločenského života.

ÚP poskytuje zamestnávateľovi príspevok zo štátneho rozpočtu SR v zmysle „ Schémy pomoci de minimis „ na úhradu prevádzkových nákladov v CHD.
 
Je nevyhnutná obojstranná spolupráca medzi ÚP a zamestnávateľom. Pri získavaní pracovných síl na základe požiadaviek zamestnávateľa, vykonáva ÚP predvýber z potenciálnych uchádzačov, a tým v značnej miere uľahčuje prácu spoločnosti.